Wat dor to finnen is ünner Scholz, Carl V. (Övers.).

1572
Stadtverfaten vun de Seestadt Bremerhaben

De Bremerhavener Stadtvervfaten, översett vun Carl V. Scholz, den Frerk Möller bistahn hett. hier kannst du lesen, woans en Stadt regeert ward.
En Leesproov ut § 33: "Wat de Stadtveroordnetenversammeln beslaten hett, ... mehr

Kategorie: Böker
€ 0,00
+ Versand

Siet 1 vun 1: Artikel 1 bet 1 vun 1